Profil SRRA

Predstavenie

Spišská regionálna rozvojová agentúra je záujmové združenie právnických osôb. Založená bola v r. 1996. Registrovaná je v registri záujmových združení právnických osôb na Okresnom úrade v Košiciach od 27.9.1996. V roku 2000 sa začlenila do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, v rámci ktorej pôsobí až do súčasnosti.

Predmet činnosti je zakotvený v stanovách združenia, ktoré sú súčasťou zakladateľskej zmluvy. Základnou úlohou agentúry je presadzovanie cieľov regionálnej politiky a podpora stimulácie hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu a vyrovnávania regionálnych disparít.

Záujmovým územím SRRA je okres Spišská Nová Ves, ale v prípade požiadaviek a záujmu subjektov z iných území sa im poskytuje informácia o činnosti RRA v tomto území, resp. ak požadujú službu od SRRA, tak im je plnohodnotne poskytnutá.

Začlenenie – Štruktúra vzťahov

MDVRR SR

RRA, RRA, … Integrovaná sieť RRA … RRA, RRA

SRRA

Interní manažéri a experti

Externí manažéri a experti

Partneri

 Samospráva – Miestna štátna správa – BIC, SOPK – Vzdelávacie inštitúcie – Podnikateľský sector — Tretí sektor – Zahraniční partneri

Činnosť SRRA

Spišská regionálna rozvojová agentúra vykonáva svoju činnosť v mnohých oblastiach zameraných na podporu rozvoja regiónu:

a)      Iniciatíva, spracovanie, koordinácia a realizácia programov rozvoja regiónu;

b)      Spracovanie programov zameraných na reštrukturalizáciu ekonomiky regiónu s akcentom na vytváranie pracovných príležitostí dlhodobého charakteru;

c)       Vypracovávanie marketingových štúdií, marketingové poradenstvo a propagácia regiónu z hľadiska malého a stredného podnikania;

d)      Zabezpečovanie reklamy, verejných vzťahov a propagácia regiónu a podnikateľskej verejnosti;

e)      Podpora vzdelávania, rozvoj a organizovanie rekvalifikačných aktivít, rozvoj ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie;

f)       Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti manažmentu ekonomiky a obchodu;

g)      Podpora a pomoc transferu technológií;

h)      Zhromažďovanie a práca s informáciami potrebnými pre rozvoj regiónu vo všetkých oblastiach, poskytovanie odborných informačných služieb;

i)        Podpora a pomoc pri zavádzaní nových informačných médií a nových spôsobov komunikácie;

j)        Rozvinutie silnej medzinárodnej komunikačnej siete s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti v globálnom meradle;

k)      Zostavovanie podnikateľských zámerov a pomoc pri zabezpečovaní finančných zdrojov pre ich realizáciu;

l)        Sprostredkovanie kontaktov so zahraničnými partnermi obchodnej činnosti na komerčnej báze;

m)    Spolupráca s inštitúciami v SR aj v zahraničí, ktoré sledujú rovnaké ciele a môžu napomôcť rozvoju regiónu;

n)      Podpora a pomoc pri zachovávaní prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany a tvorby životného prostredia a podpora a pomoc v oblasti zabezpečenia vzdelávania;

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef