Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu podnikateľov v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Alokácia: 10 000 000 EUR

Typ výzvy: otvorená

Oprávnené územie: územie najmenej rozvinutého okresu

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti služieb v najmenej rozvinutých okresoch a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov a ktorí majú zároveň ku dňu predloženia žiadosti v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením žiadosti. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území niektorého z najmenej rozvinutých okresov.

Oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu (služby) žiadateľa alebo pri inovovaní produkčného procesu žiadateľa v oblasti služieb. Súčasne môžu žiadatelia v rámci projektu realizovať aj marketingové aktivity súvisiace s predmetom projektu.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

Pozn.: Pre posúdenie zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je rozhodujúci zoznam vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený na webovom sídle ústredia, a to za posledný dostupný mesiac predchádzajúci termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

 

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef