Otvorená výzva na slovenských expertov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko

Informácie o nábore

Miesto predkladania dokumentácie

Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov, vyhlásenie a kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie povinných aj špecifických podmienok (v papierovej verzii) je potrebné odovzdať v zalepenej obálke v sídle spoločného technického sekretariátu programu Interreg Poľsko – Slovensko od pondelka do piatku v čase od 08:15 do 16:15 hod. alebo zaslať poštou na adresu:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

s uvedením textu: Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020 – (dane osobowe). (Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – (osobné údaje).

Prosíme vás, aby ste žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov uložili v programe Microsoft Word na elektronický nosič (napr. CD) a priložili elektronickú verziu k dokumentácii.

Spôsob predkladania dokumentácie

Osoba uchádzajúca sa o zapísanie do zoznamu expertov predkladá vyplnenú žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov a vyhlásenie ako odpoveď na vyhlásenie náboru na kandidátov na expertov.

K prihláške sa prikladajú kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie:

  1. povinných požiadaviek,
  2. podrobných požiadaviek.

(požadované kópie dokumentov sú uvedené v žiadosti o zapísanie do zoznamu expertov).

Viac na:

https://sk.plsk.eu/-/otvorena-vyzva-na-slovenskych-expertov-v-ramci-programu-interreg-polsko-slovensko

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef