ROZŠÍRENIE ZOZNAMU NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV SR (VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie informuje žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR, ktorý je vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zverejnený na webovom sídle ústredia.

K 30. septembru 2017 boli do vyššie uvedeného zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradené dva nové okresy:

  • Bardejov a
  • Medzilaborce.

Predmetná informácia bola na webovom sídle ústredia zverejnená 20. októbra 2017.

Zaradením okresu Bardejov a okresu Medzilaborce do predmetného zoznamu došlo k rozšíreniu možných miest realizácie projektov predkladaných v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie NFP aj s miestom realizácie (t. j. miestom, kde prebieha výrobný proces, resp. je umiestnená prevádzka) v okrese Bardejov a v okrese Medzilaborce.

V nadväznosti na aktuálny vývoj nezamestnanosti v jednotlivých okresoch SR ako aj vzhľadom na pripravovanú novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017, môžu byť do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradené ďalšie nové okresy. Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom priebežne sledovať zoznam najmenej rozvinutých okresov SR vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na webovom sídle ústredia TU.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/rozsirenie-zoznamu-najmenej-rozvinutych-okresov-sr-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-opvai-mhdp2017331-08/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef