Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č. 3.1) účinné od 27.10.2017, Vám Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „SO“) oznamuje hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu a vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov.

 Žiadosť o platbu

– žiadosti o platbu (priebežná platba a zúčtovanie zálohovej platby) zo strany SO budú predložené na odbor platobnej jednotky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „platobná jednotka“) do 28.11.2017 do 16,00 hod.

– žiadosti o poskytnutie zálohovej platby budú zo strany SO predložené na platobnú jednotku najneskôr do 05.12.2017 do 16,00 hod.

V súvislosti s vyššie uvedenými termínmi stanovenými pre SO je potrebné vziať na vedomie, že proces spracovania predložených žiadostí o platbu podlieha lehotám stanovených v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2., t. j. 25 pracovných dní pre schvaľovanie priebežnej platby a zúčtovania zálohovej platby, 10 pracovných dní pre schvaľovanie zálohovej platby. Vzhľadom na uvedené je potrebné zo strany prijímateľov predložiť predmetné žiadosti o platbu v čo najkratšom čase.

Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

– finančné prostriedky je potrebné vrátiť najneskôr do 1.12.2017, preto žiadame, aby prijímatelia dôsledne dodržiavali termíny pre zasielanie finančných prostriedkov na účty platobnej jednotky (nezrovnalosti, vratky, nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy).

Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2017 finančné prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho rozpočtu SR.

Zdroj – https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/ukoncenie-rozpoctoveho-roku-2017

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef