USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 2. Cieľom zmeny je optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP a doplnenie podmienky vo výroku rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v zmysle § 19 ods. 11 zákona o EŠIF.

Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 4 – 11. 01. 2018

http://www.minedu.sk/03-11-2017-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef