Národná agentúra Slovenska pre program Erasmus + dáva do pozornosti výzvu k 3. predkladaciemu termínu žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2017

Erasmus Plus je program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Hlavné ciele Erasmus +:

  •        podpora štúdia v cudzine
    ·        podpora partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií
    ·        reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

    Oprávnené aktivity a rozpočet na aktivity:

  • Kľúčová akcia 1

Mládežnícke výmeny 440 000,00 €
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) a Strategická EDS 897 000,00 €
Mobility pracovníkov s mládežou 24 000,00 €

  •  Kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti inovácie a výmeny osvedčených postupov 326 000,00 €

  • Kľúčová akcia 3

Podpora reformy politiky 103 000,00 €

Oprávnení žiadatelia:
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, školy a neformálne skupiny registrované na účastníckom portáli s priradeným PIC číslom

Termín uzávierky: 4.10.2017
Zdroj:     https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzva-k-3-predkladaciemu-terminu.alej?ind=– 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef