Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 a PRV SR 2007 – 2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“).

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) upozorňuje všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „prijímateľ“),  ktorí uzatvorili Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s PPA (ďalej len „Zmluvu o NFP“) pred nadobudnutím účinnosti zákona o RPVS, že dňom 31.júla 2017 uplynie zákonná lehota na zabezpečenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.

PPA vyzýva všetkých prijímateľov NFP, ktorí prijímajú, alebo majú prijať finančné prostriedky na základe platnej Zmluvy o NFP, aby si zabezpečili splnenie povinnosti zápisu do registra VČAS.

Povinnosť zápisu do registra sa týka všetkých prijímateľov, ktorí majú s PPA uzatvorenú Zmluvu o NFP v celkovej sume nad 100 000,- EUR, bez ohľadu na skutočnosť, či suma, ktorá má byť vyplatená podľa záverečnej ŽoP v roku 2017 je menšia alebo väčšia ako 100 000,-EUR.

Zdroj:      http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-prijimatelov-nenavratneho-financneho-prispevku-z-prv-sr-2014-2020-a-prv-sr-2007-2013-ktori-podpisali-zmluvu-o-nfp-pred-nadobudnutim-ucinnosti-zakona-c-315-2016-z-z-o-registri-partnerov-verejneho-sektora/8362

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef