Envirofond:

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, dňa 19.04.2017 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Požadované náležitosti a prílohy zasielajte do 04.05.2017 (vrátane). Rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne, nie dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

Doklady doručené od 05.05.2017 do podateľne fondu budú kvalifikované po termíne.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné urýchlené doručenie požadovaných náležitostí.

Dôležitá informácia: Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín (04.05.2017) na doručenie požadovaných náležitostí.

 

zdroj: http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_vazeni-ziadatelia-1904

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef