Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017.

Cieľom výzvy je spropagovať zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov v študijných a učebných odboroch a oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je 5. mája 2017.

Výzva

227.09 kB

Žiadosť

110.18 kB

Príloha k žiadosti

19.69 kB

 

Zdroj:    http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odboroch-vzdelavania-na-rok-2017/.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef