Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“

Protidrogová prevencia 2017 – Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja za centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a  za špeciálne výchovné zariadenia (liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá, reedukačné centrá) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva
do  10. mája 2017.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti MŠVVaŠ SR v lehote

do 19. mája 2017.

Výzva

247.45 kB

Žiadosť

134.44 kB

Povinná príloha – rozpis rozpočtu

76.19 kB

 

Zdroj:     http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojovych-projektov-%E2%80%9Eprotidrogova-prevencia-2017%E2%80%9C/

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef