Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:
·         Človek vo sfére peňazí,
·         Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí,
·         Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca,
·         Plánovanie a hospodárenie s peniazmi,
·         Úver a dlh,
·         Sporenie a investovanie,
·         Riadenie rizika a poistenie,
so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresnému úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek  je            5. máj  2017.

 

Výzva

243.65 kB

Žiadosť

107.15 kB

Príloha k žiadosti

21.94 kB

Štatút

179.72 kB

Dodatok k štatútu

209.62 kB

 

Zdroj:     http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-rozvojovy-projekt-na-podporu-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2017/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef