Pracovná skupina splnomocnenca vlády SR rokovala o pokroku v oblasti prípravy prioritných osí v operačnom programe Ľudské zdroje

Dňa 11. februára 2014 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR v Bratislave uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období  2014 – 2020. Témou zasadnutia bolo oboznámenie sa s dosiahnutým pokrokom v stave prípravy prioritných osí v Operačnom programe Ľudské zdroje  v oblasti začleňovania marginalizovaných rómskych komunít pre programové obdobie 2014 – 2020, ktoré sú v gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. O pokroku informovala Mgr. Andrea Bučková, riaditeľka odboru koordinácie HP MRK.  Prioritné osi sú zamerané na riešenie problémov chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a zahŕňajú v sebe opatrenia v oblasti bývania, zamestnanosti, zdravotníctva a vzdelávania. V rámci prezentácie boli zodpovedané otázky a pripomienky zúčastnených. Ďalším dôležitým bodom stretnutia bola prezentácia indexu podrozvinutosti a segregácie, ktorý  predstavil  Mgr. Jaroslav Kling z Regionálneho centra Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP).  Index podrozvinutosti a segregácie podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013  bol vytvorený pre účely lepšieho zacielenia zdrojov pre lokality, ktoré sú v najväčšej núdzi.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef