Tolerančný kostol evanjelickej cirkvi a.v., Spišská Nová Ves

Základný kameň kostola bol položený dňa 29.marca 1790. Zborový dozorca Martin von Grϋnblath verejne prečítal listiny v ňom uložené – Rezolúciu Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady, ktorou bola stavba kostola povolená, a ďalšie listiny.   Riadením stavby bol poverený Martin Paltzmann. Murárskym majstrom, ktorý vytvoril aj plány kostola bol Franz Bartel a tesárskym majstrom Jakob Damrel. Stavba bola ukončená a vysvätená  9. októbra 1796 superintendentom Samuelom Nicolaiom.

Klasicistický kostol má pôdorys gréckeho kríža. Sieňový priestor je zaklenutý českými klenbami na stĺpoch. Na hlavnom štíte kostola je kríž – znak kresťanstva. Nad hlavným vchodom je umiestnená medená doska s latinským nápisom, ktorý hovorí, že stavbu tohto  kostola povolil šľachetný Jozef II. v  roku l789, že stavba bola šťastne začatá za kráľa Leopolda II.  v roku 1790 a za vlády cisára a apoštolského kráľa Františka II. bola  z vlastných prostriedkov dokončená v roku 1795.

Klasicistický stĺpový oltár stojí oproti hlavnému vchodu, je postavený z kameňa a tehál. Medzi štyrmi veľkými polychrómovanými  stĺpmi  s  imitáciou mramoru je umiestnený  oltárny obraz. Na stole oltára stojí kríž so strieborným korpusom ukrižovaného Krista. Postavu Ježiša obklopujú pozlátené lúče. Pozlátené bronzové lustre kostola sú z roku 1870.

Oltárny obraz od dánskeho maliara Johanna Jakoba Stundera z roku 1797  predstavuje „Kľačiaceho a modliaceho sa  Krista v Getsemane.“ Po boku Spasiteľa  sa  vznáša  anjel, ktorý ho posilňuje  v duchovnom zápase, pričom pravicou ukazuje k nebu.  V roku 1896 bola pod obrazom nájdená freska s motívom „Ježiš na kríži“, o ktorej nieto záznamu ani zborovom archíve. Freska bola namaľovaná pravdepodobne na čerstvú omietku pri stavbe oltára v čase budovania chrámu.

Oltár je korunovaný troma symbolmi kresťanských cností: viera (kríž), nádej (kotva) a láska (srdce) a  symbolmi Večere Pánovej: klasmi a hroznom. Nižšie je ornamentika: „Kristus pri rozhovore so Samaritánkou pri Jakobovej studni.“

Krstiteľnica je pôvodným inventárom z predchádzajúcej drevenej modlitebne. Má tvar kalicha s vrchnákom, jej kmeň obopína od spodku had z raja, ktorý sa približuje k jablku. Had a jablko predstavujú  symboly dedičného hriechu. Je vyrobená z mede  a po boku steny ju lemuje pozlátená signatúra. Nápis hovorí, že krstiteľnicu dal zhotoviť Martin Paltzmann – kráľovský banský majster slobodného kráľovského mesta Igló – a to   pri príležitosti dosiahnutia opätovnej slobody krstu evanjelikov. Ako prvý bol v nej pokrstený jeho syn Josef.

Krstiteľnica je umiestnená vpredu pred oltárom, aby si človek pri pohľade na ňu uvedomil svoju krstnú zmluvu.

Organ postavil viedenský výrobca organov Friedrich Deutschmann. So stavbou  začal v júli 1822 a nástroj bol posvätený  12. januára 1823.  Organ podstúpil niekoľko opráv a modernizácií. Nie všetky však  pozitívne ovplyvnili kvalitu nástroja. Posledná  generálna oprava, ktorá prinavrátila nástroj do pôvodného stavu, sa uskutočnila v roku 2001 pod vedením majstra  Petra  Franzena. Organ sa využíva  ako sprievodný nástroj počas služieb Božích. Vynikajúce kvality nástroja, ako aj mimoriadne akustické  dispozície chrámu umožňujú usporadúvanie organových koncertov.

Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve a správe Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Nová Ves. Je funkčný, konajú sa v ňom pravidelné bohoslužby a koncerty organovej, zborovej a vážnej hudby.

Foto:

Evanjelický kostol SNV -01

*Evanjelický kostol SNV -02

*Evanjelický kostol SNV -03

*Evanjelický kostol SNV -04

*Evanjelický kostol SNV -05

***

 

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef