Medvedia jaskyňa – Spišské Tomášovce

Medvedia jaskyňa sa nachádza v katastri obce Spišské Tomášovce, na JV okraji planiny Glac. Jej vchod leží v nadmorskej výške 905 m. Doteraz bolo objavených a zdokumentovaných 497 m jaskynných priestorov s vertikálnym rozpätím 30 m.

Jaskyňu objavil 27. októbra 1952 Viktor Pleva. Predstavuje jednu z našich najvýznamnejších a najbohatších paleontologických lokalít. V roku 1972 bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor, ako národná prírodná pamiatka je vyhlásená od roku 1995. Rozloha ochranné pásma jaskyne je 188,4 ha.

Jaskyňu charakterizujú v prevažnej miere horizontálne chodby široké až 14 m s výškou od 2,5 m do 17 m. V jaskynných priestoroch sa nachádza dobre vyvinutá podlahová sintrová výplň, tvoriaca kaskádovité hrádzové jazierka, a tiež náteky na stenách chodieb. V najväčšej miere sú zastúpené palicovité stalagmity dosahujúce výšku až 3 m, s priemerom od 5 do 12 cm, a tiež brčká rôznych dĺžok. Farebné spektrum jaskynnej výplne je veľmi rozmanité, od bielej farby cez žltastú a svetlohnedú, ktoré sú dominantné pre najmladšie útvary. Staršie útvary majú červenohnedú farbu. Rovnako pestré je aj zloženie jaskynných sedimentov. Ide o sedimenty sintrového charakteru s fragmentami svetlookrového jemnozrnitého pieskovca s ojedinelými časťami konkrécií limonitu. Pod nimi sa nachádza vrstva tvorená hnedočerveným prachovcovým ílom s nepatrnými náznakmi laminácie. Značne sú rozšírené aj fluviálne sedimenty zložené so štrkov, hlín, pieskov s ílovitou prímesou a piesčitých ílov. Svoje zastúpenie majú aj obliaky paleogénnych pieskovcov, ale hlavný podiel tvoria zaoblené úlomky reziduálnych železitých rúd, ako limonitu a goethitu.

V jaskyni sa bohato vyskytujú kostrové pozostatky jaskynného medveďa Ursus spelaeus, ktoré sa nachádzajú v hlinitých sedimentoch takmer vo všetkých podzemných priestoroch. Zastúpené sú kosti mladých aj starších jedincov. Ich vek bol stanovený na viac ako 15 000 rokov. Hlavným činiteľom vytvárania jaskynných priestorov Medvedej jaskyne bol podzemný krasový vodný tok pritekajúci v hĺbke 40 až 80 m pod úrovňou plošiny.

V jaskyni zimuje 9 druhov netopierov, z ktorých najpočetnejšie kolónie tvorí netopier obyčajný a podkovár malý. Vyskytujú sa i trogofilné a troglobiontné živočíchy – mnohonôžky, rovnakonôžky, roztoče, chvostoskoky, pavúky, motýle      a bystruškovité chrobáky.

Jaskyňa je v správe NP Slovenský raj.

Jaskyňa sa nachádza v strmom svahu doliny potoka Belá nad vodnou nádržou Klauzy v Národnom parku Slovenský raj,  je uzavretá. Slúži pre odbornú verejnosť a pre študijné účely fauny Slovenského raja.

Medvedia jaskyňa -1

*

Medvedia jaskyňa -6

*

Medvedia jaskyňa -4

*

Medvedia jaskyňa -3

*

Medvedia jaskyňa -2

*

Medvedia jaskyňa -8

*

Medvedia jaskyňa -7

***

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef