Dokumenty pre PO 2014-2020

Dokumenty pre PO 2014-2020

ZÁKON č. 292 zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014-2020 (Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR)
Účelom Systému riadenia EŠIF je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR. Systém riadenia EŠIF rovnako vymedzuje subjekty zapojené do implementácie v programovom období 2014 – 2020 a stanovuje základný rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených v legislatíve EÚ a SR
• Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020, verzia 1

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na PO 2014 – 2020 (Ministerstvo financií SR)
Systém finančného riadenia upravuje finančné riadenie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu pri implementácii programov v rámci cieľa Investovanie pre rast a zamestnanosť. Zároveň je predmetom materiálu aj úprava finančného riadenia programov cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých plní úlohu riadiaceho orgánu subjekt so sídlom v SR (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko).
• Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0

Metodické pokyny CKO a Výklady CKO
• MP CKO č. 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020

• MP CKO č. 2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu

• MP CKO č. 3 k procesu určenia RO a CO

LEGISLATÍVA:
• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A A RADY (EÚ) č.1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

OSTATNÉ NARIADENIA EP, RADY EÚ a EK:
• NARIADENIE 13072013 SPP-priame platby
• NARIADENIE 6512014 GBER-st.pomoc
• NARIADENIE 10592003 EZUS
• NARIADENIE 10592003 NUTS
• NARIADENIE 12872013 COSME
• NARIADENIE 12902013 HORIZONT 2020
• NARIADENIE 12912013 Horizont 2020
• NARIADENIE 12972013 fin.stabilita
• NARIADENIE 12982013 ESF-rozp.prostriedky
• NARIADENIE 12992013 EUS
• NARIADENIE 13002013 KF
• NARIADENIE 13012013 EFRR
• NARIADENIE 13022013 EZUS
• NARIADENIE 13032013 CPR
• NARIADENIE 13042013 ESF
• NARIADENIE 13052013 EPFRV
• NARIADENIE 13062013 SPP
• NARIADENIE 13082013 polnohosp.vyrobky
• NARIADENIE 13092013 EFPG
• NARIADENIE 13102013-rozvoj vidieka
• NARIADENIE 13112013 VFR
• NARIADENIE 13142013 Horizont 2020
• NARIADENIE 13162013 CEF
• NARIADENIE 2232014 Fond eur.pomoci pre najodkazanejsie osoby
• NARIADENIE 2312014_IPA II
• NARIADENIE 2322014 ENI
• NARIADENIE 5082014 ENRF

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef