EK schválila kľúčový dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť

Ministerstvo financií SR v Bruseli preukázalo, že je Slovensko pripravené efektívne a účinne využívať eurofondy na rozvoj informačnej spoločnosti. Európska komisia totiž schválila Slovensku základný Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), čím Ministerstvo financií SR splnilo podmienku pre čerpanie eurofondov v novom programovom období rokov 2014 až 2020.

Splnenie tzv. ex ante kondicionalít pre jednotlivé prioritné oblasti, ktoré majú byť podporené z eurofondov, predstavuje jednu z povinností uloženú Európskou komisiou. Splnením tejto povinnosti členská krajina EÚ preukáže, že je pripravená čerpať prostriedky z európskych štrukturálnych fondov.

Za ex ante kondicionality pre oblasť informačnej spoločnosti je zodpovedné Ministerstvo financií SR, ktoré vypracovalo strategický dokument pre túto oblasť. Tento dokument definuje víziu ďalšieho rozvoja eGovernmentu na Slovensku do roku 2020. Cieľom je realizovať priority zamerané predovšetkým na rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, na podporu reformy verejnej správy, ako aj na zavádzanie širokopásmového internetu.

Európska komisia schválením tohto strategického dokumentu zároveň konštatovala splnenie ex ante kondicionalít pre oblasť rozvoja informačnej spoločnosti. Tieto aktivity budú financované najmä z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kde je v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť vyčlenených 989,41 mil. eur, z toho 841 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj:   http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=689.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef