Všeobecné informácie

MZ SR vyhlási výzvu na modernizáciu nemocníc

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť,...

PRECHOD POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY Z INŠTITUCIONÁLNEJ FORMY NA KOMUNITNÚ

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). Ministerstvo pôdohospodárstva...

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017. Dokument...

Oznámenie k výzve 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2

PPA oznamuje, že došlo k vydaniu Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2.   Zdroj: http://www.apa.sk/21-prv-2017

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany...

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných centier do malých komunitných

Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur. „Rozvoj...

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 Dokumentácia na stiahnutie: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11592

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 Dokumentácia na stiahnutie: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11591  

Konferencia Jarná ITAPA 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Jarná ITAPA 2017 v utorok 23. mája 2017 od 8.30 hod v hoteli Bôrik v Bratislave. * Príde podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini so zásadným mesidžom po roku fungovania jeho Úradu. Dáte mu otázky? * Primátor hlavného...

Zmena miesta školenia z Ružomberka na Žilinu

Poľko – Slovensko:  Informujeme Vás, že z organizačných dôvodov došlo k zmene miesta konania školenia naplánovaného na dni 23. – 24.05.2017 v Ružomberku. Nové miesto konania: Žilina v tom istom termíne 23. – 24.05.2017. Školenie sa uskutoční v Hoteli Polom, P. O. Hviezdoslava...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef