Všeobecné informácie

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č....

Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj

Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj | Úrad vlády SR// // Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako gestor vyhlásila v auguste tohto roku Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja.   Do uzávierky podávania...

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kr

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja...

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých...

Vyzvanie Národný projekt: Prognózy na trhu práce v SR II

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II vyzvanie vyhlásené dňa 07.11.2017 + prílohy

Vyzvanie Národný projekt: Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie vyzvanie vyhlásené dňa 06.11.2017 + prílohy

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Názov: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti Špecifický...

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

OP VaI:  Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017 Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017 Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017

Usmernenie k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 06.11.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch...

Indikatívny harmonogram výziev PRV 2014-2020

Indikatívny harmonogram výziev PRV 2014-2020 13-10-2017 indikativny_harmonogram_vyziev_prv_2014-2020

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef