Všeobecné informácie

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé,...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu Interreg SK-CZ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov. Zdroj: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=287&page=1

Často kladené otázky k OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie doplnilo často kladené otázky (FAQ) k výzvam OP VaI v gescii MH SR. Sú doplnené k už zverejneným FAQ na webovom sídle OP VaI: FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02: https://www.opvai.sk/media/87760/faq_2.pdf FAQ...

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam: – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej...

Vyhlasujeme grantový program Spojme sa pre dobrú vec

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší. Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja...

Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 12. apríla 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách...

Nadácia Poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór

Oprávnení žiadatelia: aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky), školy, škôlky, samosprávy (obce, mestá), kultúrne inštitúcie. Oblasti podpory – podprogramy: Spoznaj svoj...

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017)

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef