Všeobecné informácie

Zmena č.2 výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo zmenu č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK –...

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15...

Výzva č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Fond na podporu umenia vyhlásil dňa 22.9.2017 Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre podprogramy: – 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, – 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení, – 1.1.5 Medzinárodné...

Podpora ochrany detí pred násilím

Podpora ochrany detí pred násilím vyzvanie vyhlásené dňa 25.09.2017 + prílohy Zdroj:    https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/socialne-zaclenenie/

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ vyzvanie vyhlásené dňa 25.09.2017 + prílohy Zdroj:    https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 25. septembra 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“)  aktualizovalo dňa 21.09.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených...

Informačný deň v Košiciach a Prešove k žiadostiam o NFP v rámci výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov Vás pozýva na informačný deň k žiadostiam o NFP k zverejneným výzvam zameraným na výstavbu a rekonštrukciu...

Pozvánka na seminár ,,Predchádzajme korekciám”

Vážení potenciálni žiadatelia a prijímatelia eurofondov, srdečne Vás pozývame na seminár  pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 od 8,30 hod. v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07  Bratislava. Cieľom seminára je upriamiť Vašu...

Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že žiadateľom, u ktorých bola po vykonaní administratívnej (krížovej) kontroly na jednotnej žiadosti na rok 2017 zistená nezrovnalosť, budú v nasledujúcich dňoch doručované Oznámenia o nezrovnalostiach vo výmerách za účelom ich riešenia. Dovoľujeme...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef