Knižnica

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“ Podnikatelia a fondy EÚ 2014-2020 Publikácia: 1180_podnikatelia-a-fondy-eu-2014-2020

Usmernenia Európskej komisie / 2015

Usmernenie Európskej komisie k verejnému obstarávaniu: usmernenie_ek_k_verejnemu_obstaravaniu-1 Usmernenie EK pre prijímateľov EŠIF: usmernenie_ek_pre_prijimatelov_esif    

Aktuálne národné dokumenty

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30: Narodna_strategia_regionalneho_rozvoja Národný program reforiem SR 2015: NPR 2015_final Stratégie Európa 2020: strategia_europa_2020  

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 – aktualizácia

Aktualizovaný program z 1.3.2015:   slovakia_-_rural_development_programme_national_ (1)

Cestovný ruch – sprievodca financovaním:

Giude on EU Funding:   EC – Guide EU funding for tourism – Oct 2014

Dokumenty pre PO 2014-2020

Dokumenty pre PO 2014-2020 ZÁKON č. 292 zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Systém riadenia Európskych...

Atlas rómskych komunít 2013 zverejnený!

Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Projekt je súčasťou spoločného programu UNDP a Ministerstva...

Operačný program Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

4deb65cee03910c54f3fed2b240deb34
Návrh OP PL-SK 2014-2020: Návrh Program PL-SK 2014-2020_SK

Nariadenia EP a Rady k 2014-2020

Nariadenie č. 1299/2013 k Európskej územnej spolupráci:     Nariadenie EP a Rady 1299_2013 Nariadenie č. 1300/2013 o Kohéznom fonde:                            Nariadenie EP a Rady 1300_2013 Nariadenie č. 2301/2013 o Európskom fonde RR:                  ...

Zdroje a fondy 2007-2013

Zdroje a fondy_prehľadná schéma

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef