Správy, Aktuality

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽA – ROZPOČTOVÁ KLASIFIKÁCIA V ITMS2014+

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+. Viac na:  https://www.opvai.sk/media/95243/usmernenie-pre-prij%C3%ADmate%C4%BEa-a-ro_so_rozpoctova_klasifikacia_opvai.pdf

Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Dňa 22.06.2017 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznam, že na základe výnimky zo systému riadenia európskych a štrukturálnych investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 je MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ oprávnený...

INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ vydalo dňa 22.06.2017 nasledovnú informáciu k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu celoživotného vzdelávania: V časti 1.5 výzvy Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP sa posúva uzavretie hodnotiaceho...

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka, na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach. Zdroj: http://www.apa.sk/aktuality/najcastejsie-nedostatky-a-chyby-pri-administrovani-ziadosti-o-platbu-na-neprojektove-opatrenia-programu-rozvoja-vidieka/8321

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 22.06.2017 Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy. Cieľom aktualizácie je konkrétne: Upraviť...

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 22.06.2017 Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy. Cieľom aktualizácie je konkrétne: Upraviť...

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Dátum vydania aktualizácie č. 4: 22.06.2017 Cieľom Aktualizácie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC11-2016-11 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav. Cieľom...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy Kód výzvy:...

Pozvánka na seminár – Predchádzajme korekciám

Pozvánka na seminár – Predchádzajme korekciám v prílohe posielame pozvánku z Úradu vlády na seminár pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa bude konať dňa 26.6.2017 od 8,30 hod. v Banskej Bystrici (pozvánka s prihlasovacím linkom priložená). Viac info v priloženej pozvánke: Pozvánka...

Do Lučenca mieri nový investor, zamestná asi 100 ľudí

Približne sto pracovných miest by mal v Lučenci vytvoriť nový investor, spoločnosť SKL Cuting, s. r. o., ktorá plánuje v meste spustiť produkciu zariadení na výrobu pneumatík. Mestskí poslanci na svojom dnešnom zasadnutí schválili zmluvu o spolupráci s investorom a odsúhlasili mu predaj...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef