Správy, Aktuality

Program rozvoja vidieka SR – Podopatrenie 6.1

Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1: otazky-a-odpovede-k-podopatreniu-6-1  

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. – 29. 11. 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. – 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská...

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a...

Otvorená výzva na slovenských expertov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko

Informácie o nábore Miesto predkladania dokumentácie Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov, vyhlásenie a kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie povinných aj špecifických podmienok (v papierovej verzii) je potrebné odovzdať v zalepenej obálke v sídle spoločného technického sekretariátu...

Oznam o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5

Úprava Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5 sa týka aj opatrení, ktoré sú v gescii MZ SR. http://www.partnerskadohoda.gov.sk/oznam-o-zverejneni-indikativneho-harmonogramu-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-januar-2017-december-2017-verzia-5/

Uzávierka výziev na materské školy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na...

ROZŠÍRENIE ZOZNAMU NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV SR (VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie informuje žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) o rozšírení...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE NA PODPORU ZVYŠOVANIA ŠTANDARDOV VÝKONNOSTI A FUNKČNOSTI MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o...

Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2017 / 3.1.1 / 04

Prístup uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily. Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych...

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej konferencie operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bola previazaná s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden z odborných workshopov...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef