Politika súdržnosti 2014 – 2020 a štrukturálne a investičné fondy

Integrovaný regionálny operačný program – dokument

Integrovaný regionálny operačný program so zapracovanými pripomienkami – dokument: IROP_25112014_novy    

pretzentácia EK k Šiestej kohéznej správe

Prezentácia Európskej komisie k Šiestej kohéznej správe: 6CR_SAWP_Final

EK schválila kľúčový dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť

Ministerstvo financií SR v Bruseli preukázalo, že je Slovensko pripravené efektívne a účinne využívať eurofondy na rozvoj informačnej spoločnosti. Európska komisia totiž schválila Slovensku základný Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry...

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020 “

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“ určený  podľa § 8 a § 17 ods.5 zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov...

Nariadenia EP a Rady k 2014-2020

Nariadenie č. 1299/2013 k Európskej územnej spolupráci:     Nariadenie EP a Rady 1299_2013 Nariadenie č. 1300/2013 o Kohéznom fonde:                            Nariadenie EP a Rady 1300_2013 Nariadenie č. 2301/2013 o Európskom fonde RR:                  ...

Pracovná skupina splnomocnenca vlády SR rokovala o pokroku v oblasti prípravy prioritných osí v operačnom programe Ľudské zdroje

Dňa 11. februára 2014 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR v Bratislave uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období  2014 – 2020. Témou zasadnutia bolo oboznámenie...

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Vláda Slovenskej republiky  na dnešnom 94. rokovaní ako 6. bod programu prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Návrh uznesenia Predkladacia správa Vlastný materiál Pripomienkové konanie Návrh komuniké Doložka vplyvov Doložka...

Štúdia o vývoji kohéznej politiky EÚ

1. február 2014, DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES REGIONAL DEVELOPMENT EUROPEAN ECONOMIC GOVERNANCE AND COHESION POLICY This study analyses the interactions between the wide-ranging economic governance reforms undertaken since 2008 and Cohesion...

Kohézna politika

IPOL-REGI_ET(2014)513999_EN Cohesion Fund eligibility 2014-2020_Mapa Zjednodušenie politiky súdržnosti 2014-2020 Zabezpečenie viditeľnosti politiky súdržnosti Total allocations of cohesion policy 2014 – 2020_Graf 02 Total allocations of cohesion policy 2014 – 2020_Graf 01 Stanovisko...

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef