Ostatné

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydlia

Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach....

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave

V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových...

SARIO oznam: Vážený podnikateľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských...

SARIO Business Breakfast o Tichomorskej Aliancii, 22. marca 2017

SARIO: Hľadáte nové zaujímavé trhy s exportným potenciálom? Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má pre Vás hneď dve atraktívne príležitosti: SARIO Business Breakfast o Tichomorskej Aliancii, 22. marca 2017 Ak máte záujem o rozvoj podnikateľských aktivít v...

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranú na zníženie...

Aktuálne informácie z diania v neziskovom sektore

Vláda SR schválila Akčné plány pre MNO Vláda Slovenskej republiky dňa 01. marca 2017 schválila na svojom 48 rokovaní Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 a Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019. Nový...

Rokovanie Vlády SR – 48. schôdza

Vláda SR na svojej 48. schôdzi, konanej 1.3.2017 okrem iných materiálov prerokovala a schválila: V bode 8 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom...

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia akademickej obce,  najmenej rozvinutých...

SARIO – Obchodné a investičné príležitosti v Paname

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva záujemcov o rozvoj podnikateľských aktivít v Paname na okrúhly stôl na tému Obchodné a investičné príležitosti v Paname s veľvyslankyňou Panamskej republiky Paulinou Franceschi Navarro v SR. Účasť na podujatí je...

Rokovanie Vlády SR – 47. schôdza

Vláda SR na svojej 47 schôdzi okrem iných materiálov prerokovala a schválila, resp. schválila s pripomienkami pod bodom č.3 schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef