Dotačné systémy – ŠR

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 12. apríla 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách...

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017)

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy...

Zelená domácnostiam

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov. V 7. kole boli vydané poukážky v celkovej hodnote 1 milión...

Envirofond:

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, dňa...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom                                              ...

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017. Cieľom výzvy je...

Výzva „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 65 500 € na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách. Vyplnenú...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“

Protidrogová prevencia 2017 – Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000...

Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef