Program rozvoja vidieka a Leader

Upozornenie pre žiadateľov o aktualizácii LPIS, premietnutie zmien v GSAA a vplyv na výmery nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy naďalej nepretržite vykonáva aktualizáciu LPIS na celom území SR v priebehu...

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade  s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie...

Pozvánka na školenie pre MAS/VSP

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28.07.2017 v Banskej Bystrici. Výber miesta konania školenia je predmetom verejného obstarávania, ktorého výsledok bude známy 20.07.2017....

PPA – Oznam k výzve č. 21/PRV/2017 – udelenie štatútov Miestnych akčných skupín.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí predložili žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 21/PRV/2017, že pri prvotnej...

Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017

Do pozornosti vám dávame obsah prvého tohtoročného vydania časopisu Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017. Elektronickú verziu Spravodajcu Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017 si môžete stiahnuť zo stránky: http://bit.ly/2tHfLU0 Staršie verzie Spravodajcu NSRV nájdete na...

PPA – Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podopatrenie 7.4 (http://bit.ly/2tCmKg2). Dokument...

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 21/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19  / Podopatrenie 19.2  / 21/PRV/2017  výzvu pre Opatrenie...

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 – časť č. 1, 2, 3:

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017. Dokumenty...

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva...

Medzinárodná konferencia Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka

dovoľujem si vás čo najsrdečnejšie pozvať na medzinárodnú konferenciu: Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo veľkej kongresovej miestnosti penziónu...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef