Program rozvoja vidieka a Leader

Medzinárodná konferencia Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka

dovoľujem si vás čo najsrdečnejšie pozvať na medzinárodnú konferenciu: Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo veľkej kongresovej miestnosti penziónu...

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj844DG9LfUAhVJbhQKHbSxDH4QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.espares.co.uk%2Fbrowse%2Fat1085ma775%2Fwashing-machines%2Fcandy&usg=AFQjCNGnkDWqMW3XAYIUfinuCkPMF1HrPg&sig

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017...

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora

V zmysle zákona o RPVS vzniká prijímateľovi, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné...

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 – časť č. 2 a časť č. 1

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve...

Pozvánka na informačný seminár k Výzve 7.4 PRV SR 2014-2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný seminár na tému: „Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej...

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 – Doplnok informácií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné...

Spustenie hlasovania v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017

Dňa 05.06.2017 bolo spustené hlasovanie v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017 na facebookovej stránke NSRV SR (http://bit.ly/2pludyz). Do súťaže sa zapojilo spolu 13 MAS/VSP s 84 príspevkami do 7. kategórií: Naša príroda (http://bit.ly/2rG0gHV), Naši ľudia (http://bit.ly/2qWoGzK), Naše...

Malí a začínajúci farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy a do medzirezortného pripomienkového konania predkladá návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (140/2014 Z. z.), v ktorom...

Podpora včelárstva

Žiadosť o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2016/2017 pre žiadateľa, ktorému bola schválená žiadosť o poskytnutie pomoci pre podporný rok 2016/2017 nájdete na: http://www.apa.sk/vcelarstvo Zdroj:    PPA

Oznámenie PPA zo dňa 31.05.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 16.4  výzvu pre opatrenie 16 –  Spolupráca, podopatrenie...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef