Operačné programy ŠF

Vyzvanie Národný projekt: Prognózy na trhu práce v SR II

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II vyzvanie vyhlásené dňa 07.11.2017 + prílohy

Vyzvanie Národný projekt: Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie vyzvanie vyhlásené dňa 06.11.2017 + prílohy

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Názov: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti Špecifický...

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

OP VaI:  Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017 Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017 Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017

Usmernenie k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 06.11.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch...

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU POSUDZOVANIA ZHODY VÝROBKOV A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA V PODNIKOCH

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 31. októbra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-,...

30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch ( OPKZP-PO4-SC421-2017-30 )

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 Dátum...

Harmonogram na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017

Harmonogram na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 5 – zverejnené dňa 03. 10. 2017

V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 616 poukážok

V 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. V poslednom tohtoročnom kole domácnosti získali príspevky na 263 slnečných kolektorov, 217 tepelných...

17. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Sedemnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef