Operačné programy ŠF

Aktualizované príručky pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len RO pre OP KŽP) oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnil aktualizované verzie Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2, platnú...

OP KŽP – Často kladené otázky k výzve číslo 23

Pripravili sme pre vás súhrn často kladených otázok k 23. výzve, s ktorými sa najčastejšie stretávame a veríme, že bude pre vás užitočný. Zoznam budeme priebežne aktualizovať, v prípade, ak sa v zozname odpoveď na vašu otázku nenachádza, kontaktujte nás prostredníctvom formulára...

Zverejnenie dokumentov OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/ Schéma...

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – I. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania...

Zmena termínu výzvy na odborných hodnotiteľov – PO5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene termínu uzavretia výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty...

12. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky....

Stav finančnej alokácie výzvy “V základnej škole úspešnejší” po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.1.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný: Zdroj: https://www.minedu.sk/27-06-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-v-zakladnej-skole-uspesnejsi-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-2/

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2017, verziu 3. Bližšie informácie: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1111&navID2=1111&sID=43&id=11788

Zverejnenie dokumentov OP VaI

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument...

Príručka pre prijímateľa – verzia 3.0, účinnosť od 26.06.2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo Príručku pre prijímateľa, verzia 3.0 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef