Operačné programy ŠF

Otvorená výzva na slovenských expertov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko

Informácie o nábore Miesto predkladania dokumentácie Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov, vyhlásenie a kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie povinných aj špecifických podmienok (v papierovej verzii) je potrebné odovzdať v zalepenej obálke v sídle spoločného technického sekretariátu...

Oznam o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5

Úprava Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5 sa týka aj opatrení, ktoré sú v gescii MZ SR. http://www.partnerskadohoda.gov.sk/oznam-o-zverejneni-indikativneho-harmonogramu-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-januar-2017-december-2017-verzia-5/

Uzávierka výziev na materské školy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na...

ROZŠÍRENIE ZOZNAMU NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV SR (VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie informuje žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) o rozšírení...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE NA PODPORU ZVYŠOVANIA ŠTANDARDOV VÝKONNOSTI A FUNKČNOSTI MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o...

Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2017 / 3.1.1 / 04

Prístup uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily. Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych...

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej konferencie operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bola previazaná s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden z odborných workshopov...

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č....

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kr

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja...

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef