Operačné programy ŠF

Zmena č.2 výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo zmenu č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK –...

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15...

Podpora ochrany detí pred násilím

Podpora ochrany detí pred násilím vyzvanie vyhlásené dňa 25.09.2017 + prílohy Zdroj:    https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/socialne-zaclenenie/

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ vyzvanie vyhlásené dňa 25.09.2017 + prílohy Zdroj:    https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 25. septembra 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“)  aktualizovalo dňa 21.09.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených...

Informačný deň v Košiciach a Prešove k žiadostiam o NFP v rámci výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov Vás pozýva na informačný deň k žiadostiam o NFP k zverejneným výzvam zameraným na výstavbu a rekonštrukciu...

Pozvánka na seminár ,,Predchádzajme korekciám”

Vážení potenciálni žiadatelia a prijímatelia eurofondov, srdečne Vás pozývame na seminár  pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 od 8,30 hod. v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07  Bratislava. Cieľom seminára je upriamiť Vašu...

15. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Pätnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky....

Informácia pre žiadateľov k výzve DSV

MŠVVaŠ SR – Vážení žiadatelia, dávame vám do pozornosti informáciu o zrušení výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Informácia...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef